Naujienos

BĮ Skalvijos namai paskirtas likvidatorius:


Pranesimas%20del%20paskelbimo%20intern.%20svetaineje.docx . 


 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T2-23:

Tarybos%20Sprendimas%20d%C4%97l%20likvidavimo%20T2-23.pdf .

2024-01-16 Jurbarko rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Skalvijos namai gavo oficialų atsakymą iš Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos dėl fizinių asmenų skundo ir konstatavo, kas skundas yra pripažintas nepagrįstu:

"...Vilijos ir Lino Burnelaičių skundą dėl BĮ Skalvijos namų direktoriaus N. Jarilino veiksmų/elgesio, galimai neatitinkančio geriausių vaiko interesų principo, pripažinti nepagrįstu."

Skalvijos namai 2023 m. planuoja gauti licenciją ir socialinės globos paslaugas bendruomeniniuose namuose vaikams teikti naujai pastatytame gyvenamajame name Jurbarke (Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko m.), kur apsigyvens 8 vaikai. 2024-01-17 SPPD informavo, kad pasikeitus neklinojamojo turto valdytojui Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Skalvijos namų paraiška nevertinta.

Skalvijos namai 2023 m. lapkričio mėn. pateikė paraišką Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencijos gavimui. Paraiška priimta. Vyksta pateiktų dokumentų vertinimo procedūra.

Valstybės vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga savo iniciatyva atliko tyrimą ir paskelbė išvadą 2023-11-22 Nr. (6.7.-2023-40)2-986. Asmenys, turintys teisę susipažinti su šios išvados turiniu, gali kreiptis į įstaigos administraciją.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2023 m. spalio mėn. 26 d. priėmė sprendimą Nr. T2-300 dėl Skalvijos namų likvidavimo procedūrų inicijavimo:

D%C4%97l%20likvidavimo%20(1).adoc .

Daugiau informacijos (tarybos posėdžio ir komitetų posėdžių vaizdo įrašus, sprendimų projektus ir priimtų sprendimų dokumentus) galite rasti Jurbarko rajono savivaldybės tinklapyje www.jurbarkas.lt . 

BĮ Skalvijos namai 2023 m. lapričio mėn. apskundė galimai neteisėtą sprendimą dėl įstaigos likvidavimo Regionų administracinio teismo Kauno rūmams.

Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo mėn. 28 d. priėmė sprendimą Nr. T2-247 dėl maksimalaus leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus Skalvijos namuose. Maksimalus leistinas darbuotojų skaičius sumažintas nuo 28,5 iki 20:

Leistinos%20pareigyb%C4%97s%20(1).adoc . 

Daugiau informacijos (tarybos posėdžio ir komitetų posėdžių vaizdo įrašus, sprendimų projektus ir priimtų sprendimų dokumentus) galite rasti Jurbarko rajono savivaldybės tinklapyje www.jurbarkas.lt . 

Skalvijos namai, vadovaudamiesi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-247, sumažino darbuotojų pareigybių skaičių nuo 28,5 iki 20, pakeitė įstaigos struktūrą ir patvirtino naują pareigybių sąrašą:

Skalvijos%20nam%C5%B3%20Strukt%C5%ABra%202023%2011%2001.pdf ;

Pareigybi%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20Skalvijos%20namuose%20nuo%202023%2012%2001.pdf .

Skalvijos namai kviečia fizinius ir juridinius asmenis prisidėti prie aplinkos bendruomeniniuose namuose (Vytauto Didžiojo g. 53C Jurbarke) tvarkymo. Džiaugsimės ir būsime dėkingi už bet kokią pagalbą savanorišku darbu, patarimais ar dekoratyviniais želdiniais.

Skalvijos namai 2023 m. spalio mėn., vykdydami Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimą, 2023-10-16 pasirašė naujo gyvenamojo namo priėmimo perdavimo aktą Nr. D9-40 ir turtą registravo VĮ Registrų centras:

D%C4%97l%20savivaldyb%C4%97s%20turto%2Cperduodamo%20valdyti%20ir%20naudoti%20patik%C4%97jimo%20teise%2Cperdavimo%20ir%20pri%C4%97mimo%20aktas.pdf ;

Sprendimas%20(2023-09-28)%20T2-261.pdf .

Skalvijos namai nuolat ieško psichologų, turinčių darbo patirtį su vaikais, galinčių dirbti pagal individualų poreikį. Ypatingai yra laukiami savanoriai. Su pasiūlymais prašome kreiptis į įstaigos administraciją.

Skalvijos namai 2022 m. gruodžio mėn. viešojo konkurso būdu įsigijo lengvąjį automobilį (9 vietų mikroautobusą). Kaina - 24.490 Eur. Pardavėjas - fizinis asmuo Andrius Jasinskis. Pagrindiniai automobilio duomenys:

- gamybos metai - 2016 m.;

- vietų skaičius - 9 vietos;

- kuro tipas - dyzelinas;

- rida - 155.000 km.

Automobilio pirkimo pardavimo sutartis:

Sutartis%20(1).pdf .

Visa informacija yra talpinama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų portale adresu www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt .

Skalvijos namai 2022 m. rugsėjo mėn. vykdė  viešąjį konkursą lengvojo automobilio (8-9 vietų mikroautobuso) pirkimui. Maksimali pirkimo suma - 25.000 Eur. Visa informacija buvo talpinama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų portale adresu www.pirkimai.eviesiejipirkimai.lt  . Viešasis konkursas neįvyko, nes nebuvo pateiktas nei vienas pasiūlymas.Skalvijos namai, vadovaujantis Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. O1-1629,  turi teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

- pagalbos į namus (vaikams ir jų šeimoms, suaugusiems (paslauga 5 asmenims teikiama nuo 2022 m. gegužės mėn.);

- apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (socialinę riziką patiriančioms šeimoms, kitiems asmenims ir jų šeimoms);

- laikino atokvėpio.


Pageidaujančius gauti aukščiau nurodytas paslaugas, kreiptis į Skalvijos namų administraciją (Lauko g. 17-1A, Jurbarkas, +370 686 20279) ar  Jurbarko rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių.
Sėkmingai įgyvendinamas projektas, finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos:

2014-2020 metų ES fondų investicijų plėtros programa
2014-2020 metų ES fondų investicijų plėtros programa


„Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje“

„Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui „Šeimai palankios aplinkos sukūrimas Jurbarko rajono savivaldybėje", projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-01-0005 (toliau – Projektas), įgyvendinti yra skirtas iki 210 016,00 Eur finansavimas". 

2019 m. liepos 8 d. Jurbarko rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra dėl Projekto įgyvendinimo ir finansavimo.
Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projekto vykdytojas Projektą įgyvendins su 4 partneriais: Skalvijos namais, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora" ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centru.
Projekto uždavinys – plėsti bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą Jurbarko rajono savivaldybėje.
Įgyvendinant Projektą bus pastatytas gyvenamasis namas, pritaikytas neįgaliųjų poreikiams Jurbarko rajono savivaldybei priklausančiame sklype, esančiame Vytauto Didžiojo g. 53C, Jurbarko m., kuriame bus bendruomeniniai vaikų globos namai, atitinkantys licencijos reikalavimus 8 vaikų globai. Patalpos bus aprūpintos įranga ir baldais, būtinais bendruomeninių vaikų globos namų veiklai vykdyti.
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija remontuos ir išplės Jurbarko miesto vaikų dienos centrą.
Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonijos „Jurbarko sandora" ir Klausučių Stasio Santvaro pagrindinės mokyklos vaikų dienos centrai bus aprūpinti reikalinga įranga ir baldais.
Numatoma Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. liepos 31 d.
Bendra projekto vertė sudaro 212 116,00 Eur, iš kurių 210 016,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšos, 2 100,00 Eur Projekto vykdytojo skirtos lėšos.

Nuoroda į Jurbarko rajono savivaldybės tinklapį: https://jurbarkas.lt/index.php?1770661514 .

Projekto logotipas 2021
Projekto logotipas 2021


Skalvijos namai planuoja viešojo konkurso būdu įsigyti lengvąjį automobilį - mikroautobusą. Maksimali pirkimo suma  - 25.000 Eur. Viešojo konkurso informacija ir pirkimo sąlygos yra skelbiamos adresu :

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2021-642230 ;

Skalvijos%20nam%C5%B3%20Lengvojo%20automobilio%20pirkimo%20konkurso%20s%C4%85lygos%202021%2011%2015.pdf . 

Automobilio pirkimo sąlygų patikslinimas:

Automobilio%20pirkimo%20s%C4%85lyg%C5%B3%20patikslinimas%202021%2011%2017.pdf .

Viešasis automobilio pirkimo konkursas neįvyko, nes nebuvo pateiktas nei vienas komercinis pasiūlymas, atitinkantis konkurso sąlygas. 

Skalvijos namų ugdytiniai 2020 m. liepos 17-24 dalyvavo stovykloje, kurią organizavo LDK Kęstučio Šaulių sąjungos 7-oji rinktinė.

Skalvijos namai 2020-07-23 dalyvavo viešajame Šeimos namų projekto svarstyme ir pasidžiaugė puikiu Jurbarko rajono savivaldybės, projektuotojų ir bendruomenės narių bendradarbiavimu bei rezultatu.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Stoškus Skalvijos namams dovanojo 200 vnt. vienkartinių pirštinių:

Sto%C5%A1kaus%20dovana%202020.jpg . Nuoširdžiai dėkojame už taip reikalingą pagalbą karantino laikotarpiu.

Skalvijos%20zuiku%C4%8Diai%20sveikina%20su%20%C5%A0v%20Velykomis.jpg .

Informaciją apie Skalvijos namų vykdomus viešuosius konkursus ir detalią informaciją apie technines sąlygas rasite skiltyje "Svarbi informacija". 

BĮ Skalvijos namai nuo 2019 m. gruodžio 1 d. socialines paslaugas teikia naujai įkurtame Vaikų dienos užimtumo centre Viešvilėje (Vilniaus g. 76, Viešvilės pagrindinė mokykla, Ia., Viešvilė, Jurbarko r. sav.). Visus kviečiame atvykti į svečius. Nuoširdžiai dėkojame UAB Manvesta už dovanotus 5 personalinius kompiuterius!

BĮ Skalvijos namai, vykdydami projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje", 2020 m. birželio mėnesį pradeda teikti asmeninio asistento paslaugą, kuria pasinaudoti gali visi darbingo amžiaus neįgalieji. Daugiau informacijos suteiksime tel. +370 686 20279.

ESFA%20projekto%20skelbimas.jpg ;

ESFA%20projekto%20skelbimas.png ;

Svetain%C4%97ms.png .

BĮ Skalvijos namai 2020 m. sausio mėn. pradėjo teikti socialines paslaugas moters ir vaiko krizių centre. 

2019 m. spalio mėn. buvo paskelbtas viešasis konkursas vyr. buhalterio pareigybei užimti. Konkurso sąlygos buvo skelbiamos per Valstybės tarnybos departamento internetinį tinklapį www.vtd.lt  . Pretendentai dokumentus galėjo pateikti iki 2019-10-31. Viešasis konkursas įstaigoje įvyko 2019-11-11.  Konkursą laimėjo ir vyriausiojo buhalterio pareigas Skalvijos namuose nuo 2019-11-15 pradėjo eiti p.  Aušra Šiugždienė.

Skalvijos namai įvykdė negyvenamųjų patalpų remonto su paskirties pakeitimu darbų viešąjį konkursą. Techninės sąlygos ir detali informacija pateikta skiltyje "Svarbi informacija". Konkursas įvyko, pasirašyta sutartis su mažiausią kainą pasiūliusi rangovu UAB "Baltieji rūmai". Statybos remonto darbai 2019 m. lakpričio mėn. pradėti vykdyti ir vykdomi pagal sutartyje numatytas sąlygas ir terminus. Darbų pabaiga numatyta 2020 m. sausio 31 d.

2019 m. balandžio 12 d. 18.00 val. asociacija „Investors‘ Forum“ kvietė Skalvijos namų atstovus (ugdytinius ir vadovus) dalyvauti apdovanojimų šventėje! Jos metu tradiciškai bus paskelbti ir pagerbti tie, kurie per pastaruosius metus labiausiai prisidėjo prie šalies investicinio klimato gerinimo. Šventė vyks "Compensa" koncertų salėje Vilniuje (Kernavės g. 84).


Skalvijos namai
Aukime kartu